Pozovite nas i dogovorite sastanak099-550-9999Svakim radnim danom
od 8:00 do 16:00

Zakon o poticanju investicija i investicijskog okruženja

Poticajne mjere za investicijske projekte u Republici Hrvatskoj uređene su Zakonom o poticanju ulaganja (NN, br. 102/15) i odnose se na investicijske projekte u:

 • proizvodno-prerađivačkim aktivnostima,
 • razvojno-inovacijskim aktivnostima,
 • aktivnostima poslovne podrške i
 • aktivnostima usluga visoke dodane vrijednosti.

Potpore uključuju:

 1. porezne potpore za mikropoduzetnike
 2. porezne potpore za male, srednje i velike poduzetnike
 3. potpore za opravdane troškove novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja
 4. potpore za opravdane troškove usavršavanja povezanih s projektom ulaganja
 5. potpore za:
  1. razvojno-inovacijske aktivnosti
  2. aktivnosti poslovne podrške i
  3. aktivnosti usluga visoke dodane vrijednosti
 6. potpore za kapitalne troškove projekta ulaganja
 7. potpore za radno intenzivne projekte ulaganja
 8. potpore za ulaganje u minimalnom iznosu protuvrijednosti kuna od 13.000.000,00 eura uz uvjet otvaranja najmanje deset novih radnih mjesta visoke stručne spreme povezanih s projektom ulaganja:
  1. potpore za osiguranje nepromjenjivih uvjeta poslovanja
  2. potpore za ulaganja
  3. poticaji pola-pola
  4. poček plaćanja poreznih obveza.

Poticajne mjere mogu koristiti poduzetnici registrirani u Republici Hrvatskoj koja izvrše
ulaganje u dugotrajnu imovinu u minimalnom iznosu od:

 • 50.000€ i uz otvaranje najmanje 3 nova radna mjesta za mikro poduzetnike
 • 150.000€ i uz otvaranje najmanje 5 novih radnih mjesta za male, srednje i velike poduzetnike
 • 13.000.000 € i uz uvjet otvaranja najmanje 10 novih radnih mjesta visoke stručne spreme povezanih s projektom ulaganja

Klasifikacija poduzetnika sukladno Prilogu I. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014.

Kategorija poduzetnika* Broj zaposlenih Godišnji prihod ili Ukupna aktiva
Veliki ≥ 250 > 50 milijuna € > 43 milijuna €
Srednji < 250 ≤ 50 milijuna € ≤ 43 milijuna €
Mali < 50 ≤ 10 milijuna € ≤ 10 milijuna €
Mikro < 10 ≤ 2 milijuna € ≤ 2 milijuna €

*kod klasifikacije poduzetnika treba uzeti u obzir i s poduzetnikom povezana i partnerska društva

Potpora za početnu investiciju se izračunava kao postotak vrijednosti investicije, a koja se utvrđuje na temelju opravdanih troškova investicije. Opravdani troškovi investicije su:

 • materijalna (vrijednost nekretnina/zgrada i opreme/strojeva) te nematerijalna imovina (prava na patente, licence, know-how), ili
 • 2 godine bruto plaće

Minimalno razdoblje očuvanja investicije i otvorenih novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem je 5 godina za velike poduzetnike, a 3 godine za male i srednje poduzetnike, ali ne može biti kraće od razdoblja korištenja poticajnih mjera.

Porezni poticaji

Iznos investicije (€ mil.) Broj novozaposlenih Razdoblje (godine) Razdoblje očuvanja novih radnih mjesta (godine) Stopa poreza na dobit
<1 5(3 za mikro) 10 (5 za mikro) 3 (SME), 5 (veliki) 10%
1-3 10 10 3 (SME), 5 (veliki) 5%
>3 15 10 3 (SME), 5 (veliki) 0%

Poticaji za zapošljavanje

Stopa nezaposlenosti po županijama Poticajne mjere za opravdane troškove otvaranja novih radnih mjesta* Poticajne mjere za razvojno inovacijske aktivnosti Poticajne mjere za aktivnosti poslovne podrške i aktivnosti usluga visoke dodane vrijednosti Dodatne poticajne mjere za razvojno inovacijske aktivnosti
<10% 10% (max. 3,000 €) za zapošljavanje grupa osoba propisanih člankom 11. stavkom 3. Uredbe* +50% (1,500 €) +25% (750 €) 20% stvarnih opravdanih troškova kupnje opreme/strojeva (max. 0.5 milijuna €) Sva oprema/strojevi moraju biti oprema/strojevi visoke tehnologije
4% (max. 1,200 €) za zapošljavanje ostalih osoba +50% (600 €) +25% (300 €)
10-20% 20% (max. 6,000 €) za zapošljavanje grupa osoba propisanih člankom 11. stavkom 3. Uredbe* +50% (3,000 €) +25% (1,500 €)
8% (max. 2,400 €) za zapošljavanje ostalih osoba +50% (1,200 €) +25% (600 €)
>20% do 30% (max. 9,000 €) +50% (4,500 €) +25% (2,250 €)
12% (max. 3,600 €)  za zapošljavanje ostalih osoba +50 % (1,800 €) +25% (900 €)

* Članak 11. stavak 3. Uredbe o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja (NN, 40/13) predviđa poticajne mjere za zapošljavanje nezaposlene osobe koja je prije sklapanja ugovora o radu s nositeljem poticajnih mjera bila minimalno tri mjeseca prijavljena u evidenciji nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje; ili za zapošljavanje osobe koja se prvi puta zapošljava i to za osobu bez zanimanja, osobu pomoćnih zanimanja i strukovnih zanimanja, do 25 godina starosti, bez prijave u evidenciji nezaposlenih; ili za zapošljavanje osobe koja se prvi put zapošljava, stečene srednje, više ili visoke stručne spreme, do 29 godina starosti, bez prijave u evidenciji nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje; ili za zapošljavanje osobe do 29 godina starosti koja je prijavljena u evidenciji nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u roku od 90 dana od dana diplomiranja, stjecanja zvanja/zanimanja po završetku redovnog srednjoškolskog obrazovanja ili osobu bez zanimanja po završetku osnovnoškolskog obrazovanja; ili za zapošljavanje osobe kojoj je otkazan ugovor o radu zbog otvaranja stečajnog postupka.
Napomena: U postupku je donošenje nove Uredbe o poticanju ulaganja

Razvojno inovacijske aktivnosti koje utječu na razvoj novih i znatno unapređenje postojećih proizvoda, proizvodnih serija i procesa te proizvodnih tehnologija.

Aktivnosti poslovne podrške:

 • Centri za odnose s kupcima/korisnicima – svi oblici pozivnih centara, multimedijskih kontaktnih centara i drugi tipovi kontaktnih centara s kupcima/klijentima usmjerenih na tehničku podršku i rješavanje problema kupaca/klijenata.
 • Centri izdvojenih poslovnih aktivnosti: usmjereni na izdvajanje i koncentraciju poslovnih aktivnosti, kao što su: financije, računovodstvo, marketing, dizajn proizvoda, audio-vizualna djelatnost, razvoj ljudskih potencijala i razvoj informacijske tehnologije.
 • Logistički i distribucijski centri: usmjereni na osnivanje i izgradnju logističko-distribucijskih centara visoke tehnologije koji omogućavaju: intermodalni transport robe, skladištenje robe, pakiranje i manipuliranje robom radi znatnog unapređenja logističkih i distribucijskih operacija unutar poslovnih procesa te isporuku dobara, a odnose se na projekte ulaganja u proizvodno-prerađivačkim aktivnostima.
 • Centri za razvoj informacijsko-komunikacijskih sustava i softvera: razvoj i primjena informacijskih sustava, izdvajanje upravljanja informacijskim sustavima, razvoj telekomunikacijsko-mrežnih operacijskih centara te razvoj i primjena novih softverskih rješenja.

Aktivnosti usluga visoke dodane vrijednosti:

 • Aktivnosti kreativnih usluga: aktivnosti u području arhitekture, dizajna, različitih oblika medijske komunikacije, promidžbe, izdavaštva, kulture, kreativne industrije i drugih aktivnosti u području umjetnosti
 • Aktivnosti ugostiteljsko-turističkih usluga su:
  – projekti ugostiteljsko-turističkih objekata za smještaj, kategorije četiri ili pet zvjezdica, vrste: hotel, aparthotel, turističko naselje i kampovi
  – projekti ugostiteljsko-turističkih objekata – hotel baština i drugih vrsta smještajnih objekata nastalih obnovom kulturno-povijesne baštine uz obveznu dostavu konzervatorskih uvjeta obnove
  – projekti pratećih sadržaja svih prethodno navedenih vrsta smještajnih objekata
  – projekti zdravstvenog, kongresnog, nautičkog, kulturnog turizma, zabavnih i/ili rekreacijskih centara i parkova, turističko-ekoloških projekata te drugih inovativnih projekata u turizmu visoke dodane vrijednosti.
 • Aktivnosti upravljačkih, savjetodavnih, edukativnih usluga,
 • Aktivnosti usluga industrijskog inženjeringa.

Za investicije u tehnološke razvojno-inovacijske aktivnosti, odobrit će se bespovratna novčana potpora za kupnju opreme/strojeva u visini do 20% stvarnih opravdanih troškova kupnje opreme/strojeva, a u maksimalnom iznosu protuvrijednosti kuna do 0,5 milijuna eura, uz uvjet da kupljena oprema/strojevi mora biti visoke tehnologije.

Potpora za opravdane troškove usavršavanja ne može prelaziti maksimalne intenzitete kako slijedi:

Posebno usavršavanje Opće usavršavanje
Veliki poduzetnici do 25% do 60%
Srednji poduzetnici do 35% do 70%
Mali poduzetnici do 45% do 80%

U slučajevima gdje potpora uključuje oba oblika usavršavanja; posebno i opće, odnosno u slučajevima gdje se ne može razdvojiti poseban i opći karakter usavršavanja, primjenjivat će se obračun maksimalnog intenziteta za posebno usavršavanje.

Opravdani troškovi u svrhu usavršavanja mogu biti troškovi za instruktora, putni troškovi instruktora i osoba koje se usavršavaju i troškovi otpisa uređaja i opreme u skladu s opsegom njihova korištenja u svrhu usavršavanja kao i troškovi sudionika usavršavanja do visine svih prethodno navedenih opravdanih troškova usavršavanja. U obračun se uključuju samo radni sati aktivnog sudjelovanja u usavršavanju, i to nakon odbitka produktivnih radnih sati ili njihovog ekvivalenta.

Intenzitet potpore, zajedno s potporama za investicije, odnosno potporama za otvaranje novih radnih mjesta, ne može prelaziti više od 50% opravdanih troškova investicije.

Poticajne mjere za kapitalne troškove investicijskog projekta

Uvjeti za ostvarivanje prava na poticajne mjere za kapitalne troškove investicijskog projekta: investicija u dugotrajnu imovinu u iznosu od najmanje 5 milijuna eura uz uvjet otvaranja najmanje 50 novih radnih mjesta.

Županijska stopa nezaposlenosti Poticaji za kapitalne troškove
10-20% Bespovratna novčana potpora u iznosu od 10% opravdanih troškova investicije za:

 • troškove izgradnje nove tvornice, industrijskog postrojenja ili turističkog objekta,
 • troškove kupnje novih strojeva, odnosno proizvodne opreme,

(u maksimalnom iznosu 0,5 milijuna EUR, uz uvjet da udio ulaganja u strojevima/opremi iznosi minimalno 40% od ukupne vrijednosti investicije, a minimalno 50% od kupljenih strojeva/opreme mora biti oprema visoke tehnologije)

>20% Bespovratna novčana potpora u iznosu od 20% opravdanih troškova investicije za:

 • troškove izgradnje nove tvornice, industrijskog postrojenja ili turističkog objekta,
 • troškove kupnje novih strojeva, odnosno proizvodne opreme,

(u maksimalnom iznosu 1 milijun EUR, uz uvjet da udio ulaganja u strojevima/opremi iznosi minimalno 40% od ukupne vrijednosti investicije, a minimalno 50% od kupljenih strojeva/opreme mora biti oprema visoke tehnologije)

Poticajne mjere za radno-intenzivne investicijske projekte

Broj novootvorenih radnih mjesta Povećanje potpore za otvaranje novih radnih mjesta
100 i više 25%
300 i više 50%
500 i više 100%

Potpore za ulaganje u minimalnom iznosu protuvrijednosti kuna od 13.000.000,00 eura uz uvjet otvaranja najmanje 10 novih radnih mjesta visoke stručne spreme povezanih s projektom ulaganja:

 

POTPORE ZA OSIGURANJE NEPROMJENJIVIH UVJETA POSLOVANJA POTPORE ZA ULAGANJA POTICAJI POLA-POLA POČEK PLAĆANJA POREZNIH OBVEZA
kroz sufinanciranje do visine razlike poreznih obveza i obveza s osnove doprinosa utvrđenih sukladno propisima koji su vrijedili u trenutku podnošenja prijave za odobrenje statusa korisnika potpore i poreznih obveza i obveza s osnove doprinosa sukladno propisima važećim u vrijeme obračuna navedenih obveza, za razdoblje od 10 godina od godine početka ulaganja. kroz sufinanciranje dijela iznosa porezne obveze koju korisnik potpore ima prema državi izuzev poreza na dodanu vrijednost, odnosno dijela iznosa obveze plaćanja doprinosa u razdoblju do 10 godina od godine početka ulaganja. kroz sufinanciranje iznosa:

 • do 50% obveze plaćanja poreza na dohodak od nesamostalnog rada, i/ili
 • do 50% obveze porezana dobit i plaćanja predujma poreza na dobit.
kroz zajam bez kamata za plaćanje poreznih obveza od prema Zakonu o poticanju ulaganja nadležnog ministarstva, izuzev poreza na dodanu vrijednost, u razdoblju od 3 godine od početka ulaganja.

 

Prema proceduri prijave za korištenje poticajnih mjera temeljem Zakona o poticanju investicija i unaprjeđenju investicijskog okruženja poduzetnik koje želi steći status nositelja poticajnih mjera dužan je podnijeti Prijavu za korištenje poticajnih mjera u obliku propisanih obrazaca Ministarstvu gospodarstva ukoliko je veliki poduzetnik ili Ministarstvu poduzetništva i obrta ukoliko je mikro, mali ili srednji poduzetnik prije početka ulaganja.